Algemene Voorwaarden

Previous


Artikel 1 - Toepasselijkheid en begripsomschrijvingen.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot de levering van diensten door Excellenter, gevestigd en kantoor houdend te Kampen, aan een opdrachtgever (hierna 'de klant' te noemen).

2. Eventuele Algemene (Inkoop)voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Excellenter schriftelijk zijn aanvaard. Bij een eventuele tegenspraak prevaleren steeds de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

3. Begripsbepaling :

- Werkdagen / werkuren: de terzake van uitvoering van de overeenkomst geldende werktijden van Excellenter, te weten van 09.00 uur tot 17.00 uur, exclusief maximaal twee uur reistijd, weekeinden en algemeen erkende feestdagen uitgezonderd.

- Installatie / installeren: het gebruiksklaar maken van door Excellenter geleverde of beschikbaar gestelde diensten.

- Gebrek: het niet voldoen van door Excellenter geleverde of beschikbaar gestelde resultaten van diensten aan de overeengekomen specificaties, in die zin, dat het gebrek het gebruik ervan in enige mate blokkeert of verhindert.


Artikel 2 - Prijs en betaling.

1. Prijzen en tarieven luiden in Euro's (€) en zijn exclusief omzetbelasting.

2. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen exclusief de kosten van eventuele andere diensten.

3. Tarieven voor hele of halve dagen zijn inclusief voorrijden. Indien een bezoek minder dan drie uur in beslag neemt, zal een uurtarief worden berekend. Tevens zal bij bezoeken van minder dan drie uur een vergoeding voor reistijd en reiskosten in rekening worden gebracht.

4. Tarieven gelden voor de looptijd van de overeenkomst. Excellenter behoudt zich het recht voor om ieder kalenderjaar of bij het afsluiten van een vervolgovereenkomst, de tarieven aan te passen. Excellenter zal de klant steeds tijdig van een voorgenomen aanpassing in het tarief in kennis stellen.

5. Facturering van afgenomen diensten zal tweewekelijks achteraf plaatsvinden.

6. Facturering zal plaatsvinden per dag (maximaal 7 werkuren), per dagdeel (maximaal 3,5 werkuren) of per uur. Opdrachten of uitloop van opdrachten, uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 22.00 uur, zullen met een toeslag van 50% worden gefactureerd.Voor de uitvoering van opdrachten in weekeinden en / of feestdagen zullen aparte afspraken worden gemaakt. De toeslag voor de uitvoering van opdrachten op deze tijdstippen, bedraagt 100%.

7. In alle gevallen wordt de werkelijk door Excellenter bestede tijd op basis van nacalculatie gefactureerd, ongeacht de locatie waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

8. Facturen van Excellenter aan de klant dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan op de aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in gebreke en over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Indien Excellenter terzake invorderingsmaatregelen moet treffen, is de klant bovendien gehouden tot vergoeding van de daaraan verbonden buitengerechtelijke en / of gerechtelijke kosten, die worden bepaald op tenminste 15% van het nog openstaande bedrag.

9. Indien de klant nalatig blijft in het tijdig betalen van openstaande facturen behoudt Excellenter zich het recht voor de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Eventueel reeds geplande opdrachten zullen in dit geval niet worden uitgevoerd. Excellenter zal de klant hiervan in kennis stellen.


Artikel 3 - Meer- en minderwerk.

1. Excellenter zal de klant op de kortst mogelijke termijn informeren, wanneer een door de klant gewenste, of anderszins noodzakelijke wijziging van de overeengekomen diensten, of van specificaties van resultaten van diensten, leidt tot veranderingen in het tijdstip van voltooiing, of van de daarvoor door de klant verschuldigde vergoedingen.

2. Wijziging van de overeengekomen diensten of van specificaties van de resultaten van diensten worden slechts na overeenstemming tussen beide partijen uitgevoerd c.q. gerealiseerd. Eventuele meer- of minderkosten die daaruit mochten voortvloeien, komen voor rekening c.q. komen ten gunste van de klant.


Artikel 4 - Aard en plaats van de dienstverlening.

1. Duur, omvang en aard van de dienstverlening zijn gespecificeerd in de overeenkomst.

2. De dienstverlening vindt altijd plaats ten kantore van Excellenter, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. De klant zal een geschikte en veilige werkruimte en, indien van toepassing, passende faciliteiten aan Excellenter ter beschikking stellen, indien wordt overeengekomen om de dienstverlening bij de klant op locatie te laten geschieden.

4. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing van diensten binnen zijn organisatie.

5. De klant dient Excellenter voor uitvoering van de overeenkomst desgevraagd relevante informatie te verstrekken.

6. De klant dient Excellenter redelijkerwijs te verwachten medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst te verlenen.

7. Indien Excellenter diensten uitvoert ten behoeve van de klant, zal de klant een contactpersoon en een vervangend contactpersoon aanstellen die, onder uitsluiting van anderen, bevoegd zijn de klant terzake van de uitvoering van de overeenkomst te verbinden.


Artikel 5 - Vertrouwelijke informatie.

1. Partijen treffen alle voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de van de wederpartij ontvangen informatie, waarvan de vertrouwelijke aard redelijkerwijs mocht worden aangenomen, geheim te houden.


Artikel 6 - Levering en risico.

1. Leveringstermijnen waarbinnen beschikbaarstelling zal plaatsvinden, zijn eerst uiterste of fatale termijnen na ingebrekestelling, tenzij er sprake is van niet-toerekenbaar tekortschieten van de zijde van Excellenter.

2. Aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Excellenter totdat de door de klant uit dien hoofde verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

3. Na aflevering, installatie of anderszins beschikbaarstelling van door Excellenter geleverde diensten draagt de klant de risico's van verlies of beschadiging.


Artikel 7 - Verantwoordelijkheid.

1. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een verplichting tot resultaat van Excellenter is overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor de aard, de inhoud en het eindresultaat van de diensten.

2. Excellenter zal de klant in kennis stellen van ziekte, ongeval of enig ander onheil. Indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een verplichting tot resultaat van Excellenter is overeengekomen, is Excellenter gerechtigd de dienstverlening voor het betreffende deel te beëindigen, zonder dat partijen tot enige schadevergoeding jegens elkaar gehouden zijn en onverminderd de verplichting voor de klant de overeengekomen tarieven voor de tot dan toe verleende diensten aan Excellenter te voldoen.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid.

1. Excellenter is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en voor de kosten van reproductie of het herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane gegevens en of verloren gegane gegevensbestanden.

2. Excellenter is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-toerekenbaar tekortschietenvan Excellenter.


Artikel 9 - Annulering van opdrachten.

1. Opdrachten kunnen tot uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de opdracht door de klant worden geannuleerd. Tijdig geannuleerde opdrachten zullen niet worden gefactureerd.

- Wordt een opdracht minder dan tien werkdagen, maar meer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht geannuleerd, dan zal de betreffende opdracht voor 50% worden gefactureerd.

 - Wordt een opdracht minder dan 48 uur voor aanvang van de opdracht geannuleerd, dan zal de betreffende opdracht volledig (75%) worden                                                            gefactureerd.

2. Beëindiging van overeenkomsten met een looptijd van drie maanden of meer dient schriftelijk plaats te vinden, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de klant niet tijdig aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen wordt aangenomen dat de overeenkomst stilzwijgend telkens met dezelfde looptijd wordt verlengd.


Artikel 10 - Ontbinding.

1. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst, in geval van:

     - Voorlopige of definitieve surséance van betaling van de andere partij of een gerechtelijke aanvraag daartoe;

     - Faillissement van de andere partij of een gerechtelijke aanvraag daartoe;

     - Ontbinding van de rechtspersoon van de andere partij;

    - Het aanbieden of aangaan van een onderhands akkoord aan, respectievelijk met schuldeisers door de andere partij, teneinde surséance van betaling of faillissement, dan wel een aanvraag daartoe, te voorkomen.

2. Iedere partij is voorts gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij, ook na ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, tekort blijft schieten in de nakoming van zodanige verplichtingen uit de overeenkomst, dat voortduring van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van de eerstbedoelde partij kan orden gevergd.

3. Excellenter is voorts gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien en zodra Excellenter komt te beschikken over informatie of de klant zodanig handelt of nalatig blijft dat mag worden aangenomen dat de klant in redelijkheid niet (langer) als voldoende kredietwaardig kan worden beschouwd of mag worden aangenomen dat het betalingsgedrag van de klant niet (langer) zal overeenstemmen met zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Excellenter is dan gerechtigd aan instandhouding van de overeenkomst nadere voorwaarden te stellen, zoals betaling vooraf, contante betaling, of het stellen van een bankgarantie.

4. Ontbinding van de overeenkomst door Excellenter op grond van één der omstandigheden, genoemd in lid 1, 2 en 3 ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen terzake van door Excellenter reeds geleverde of beschikbaar gestelde goederen of diensten of andere verplichtingen, waaraan door Excellenter reeds is voldaan.


Artikel 11 - Auteursrechten en licenties.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de overeenkomst niet tot gevolg dat intellectuele (eigendoms)rechten, programmatuur, schriftelijke documentatie en of informatie aan de klant zullen worden overgedragen.

2. De diensten, als bedoeld in lid 1, worden aan de klant verstrekt op grond van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik ervan binnen de eigen organisatie. De klant is niet gerechtigd de bedoelde programmatuur en schriftelijke informatie direct of indirect beschikbaar te stellen aan een derde.

3. Tenzij anders is overeengekomen, is het de klant uitsluitend toegestaan om de programmatuur en de bijbehorende handleidingen en andere documenten toe te passen binnen de eigen organisatie.


Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen.

1. De overeenkomsten tussen Excellenter en de klant worden altijd beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft en tenzij partijen toepassing van een bindend advies of arbitrage overeenkomen.